• WE VALUE YOUR PRIVACY

Ochrana osobních údaju (GDPR)

 1. Základní ustanovení
 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je smartshift, s.r.o. IČ: 04914813 se sídlem: Rybná 716/24, Praha 1 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa:smartshift s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
  email: gdpr@smartshift.biz
  telefon: +420 724 315 111
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji jsou jméno a příjmení: Petr Máša, adresa smartshift, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, email: gdpr@smartshift.biz, telefon +420 724 315 111.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro zpracování cenových nabídek.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  4. zpracování nabídek
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce a následně jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo případné reklamace (jméno a adresa, kontakt nebo fotografie díla), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR jen v případě, že jste k tomu dal výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje:
  1. . po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  2. . po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  3. po dobu nezbytně nutnou po dobu, pro účely evidence obchodních nabídek.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování účetnictví, informačního systému a další služby v souvislosti s provozováním účetnictví a informačního systému.
   3. zajišťující marketingové služby.
  • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemí jsou poskytovatelé mailingových služeb.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2 těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023.